БАК консулт - счетоводни услуги в гр. СофияБАК консулт - счетоводни услуги в гр. София

Счетоводна къща БАК Консулт предлага следните услуги:

1. Пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване

- Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съгласно специфичната й дейност

- Разработване на индивидуален сметкоплан

- Осчетоводяване на извършените стопански операции на фирмата съгласно българското законодателство и специфичните й потребности

- Изготвяне на месечните справки - декларации по закона за ДДС и предаването им в НАП

- Ежедневно следене на финансовия резултат за данъчния период

- Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларациите и подаването им в съответните институции

- Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки

- Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата

- Изчисляване на амортизационните отчисления

- Изчисляване на текущия финансов резултат

- Следене на постъпили плащания по фактури, уведомяване на клиента за забавени плащания от контрагенти

2. Еднократни услуги и консултации

3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ, регистрация по ДДС

4. Годишно счетоводно и данъчно приключване

- Изготвяне и представяне на Годишни Финансови Отчети

- Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО

- Изготвяне и представяне на годишните статистически форми за НСИ

- Проверка и заверяване на Годишни Финансови Отчети от експерт-счетоводител

- Обявяване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър (ТР)

- Изготвяне на бизнес планове и обосновки пред кредитни институции